Sociální rehabilitace zrakově postižených

§ 70 sociální rehabilitace dle zák. 108/2006 Sb., č. registrace 2208396

Posláním služby Sociální rehabilitace zrakově postižených je osoby s těžkým postižením zraku podporovat v rozvoji, získání či udržení dovedností zlepšujících možnosti samostatného života, v uplatnění svých zájmů ve společnosti a při zvládání úskalí života s těžkým postižením zraku.

Naše podpora zahrnuje

 • získání, rozvoj či udržení dovedností zlepšujících možnosti samostatného života a uplatnění ve společnosti,
 • poradenství zejména v oblasti sociálně právní, odborně technické, podporu při řešení otázek související s důsledky těžkého zrakového postižení včetně řešení architektonických, informačních a ostatních bariér, včetně psychologické podpory,
 • podporu vedoucí k aktivnímu způsobu života, udržení a posílení získaných dovedností, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • asistenci a pomoc při obstarávání osobních záležitostí, které nelze v důsledku zrakového postižení bez pomoci jinak zvládnout s cílem udržení života v přirozeném domácím prostředí.

Služba je financována ze státního rozpočtu a spolufinancována Jihomoravským krajem a městy Brno, Znojmo, Vyškov, Moravský Krumlov a Břeclav

Poskytujeme

 1. nácvik práce s kompenzační pomůckou na bázi ICT, nácvik telefonování, psaní zpráv, získávání informací, čtením dokumentů, práci s poznámkami a médii, získání dovedností potřebných k pracovnímu uplatnění,
 2. nácvik sebeobsluhy ve cvičné kuchyni se získáním nebo udržením dovedností potřebných k samostatné přípravě jídla, nakupování surovin, stolování,
 3. nácvik orientace na trhu výrobků v sortimentu obchodů nebo konkrétní oblasti sortimentu výrobků včetně doprovázení do obchodů a zpět, dopomoci se zajištěním koupě vhodného a potřebného sortimentu zboží, včetně  přečtení etiket a návodů u zboží a s dopomocí při třídění nákupu, oblečení, prádla na praní, recyklovatelného odpadu s nácvikem využití kompenzačních pomůcek,
 4. nácvik sebeprezentace s prezentováním sebe sama ve společnosti, oblékání, úpravu vzhledu a dalšími oblastmi péče o sebe sama, které jsou bez kontroly zrakem obtížné,
 5. nácvik efektivní komunikace s okolím (společnost, zaměstnání, úřady, přátelé apod.) a se zvládáním i neverbálních prvků komunikace (výraz obličeje, postoj těla, vzdálenost při hovoru, gesta apod.),
 6. rozvoj mentálních funkcí, rozvoj paměti, pozornosti, smyslového vnímání, vůle, motivace, emoční stability, sebedůvěry apod.,
 7. zpřístupnění informací a asistenci při cestách
  a) na ambulantní formu sociálních služeb (z nejbližší zastávky MHD nebo z místa, na které je klient schopen se sám dopravit, např. nádraží) v rámci dostupnosti služeb,
  b) do školy, do zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity,
  c) na další místa s potřebou dopomoci s komunikací a zpřístupněním vizuálních a tištěných informací (čtení a vyplnění formulářů na místě), např. na úřad, do banky, na poštu, do knihovny, na další veřejná místa)
  za podmínky, kdy nepříznivá situace osobě se zrakovým postižením neumožňuje zvládat tyto činnosti samostatně nebo nemá podmínky pro zajištění doprovodu jiným způsobem (neformální péče). Nedílnou součástí asistenční služby je dopomoc a nácvik komunikace vedoucí k  řešení osobních záležitostí.

Pomůžeme

 1. se získáním základních informací pro zrakově postižené,
 2. se získáním potřebných odborně technických informací v oblasti kompenzačních pomůcek, s nalezením optimální pomůcky, s výběrem a získáním pomůcky,
 3. se získáním finančního příspěvku na kompenzační pomůcky jak od úřadu práce, tak z jiných zdrojů, např. od nadačních fondů,
 4. se získáním nárokových příspěvků a dávek,
 5. s vyplňováním veškerých formulářů a žádostí a jejich podáním,
 6. s prosazením vhodných opatření ke zvýšení bezpečí zrakově postižených při samostatném pohybu a orientaci ve venkovním i vnitřním prostředí.

Můžete se u nás zapojit

 1. do výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (přednášky, besedy, exkurze, výpravy za poznáním, edukační hry, muzikoterapie aj.),
 2. do pohybových a relaxačních aktivit.

Službu poskytujeme osobám

 • ve věku 16 let a více let s primárně zrakovým postižením,

Rodinným příslušníkům, přátelům a známým, zákonným zástupcům nezletilých osob do 16 let se zrakovým postižením poskytneme základní poradenství. V případě souhlasu zákonného zástupce nezletilé osoby do 16 let se zrakovým postižením poskytneme nácvik práce s kompenzační pomůckou na bázi IT, pokud není tento nácvik součástí výuky v rámci školní docházky.

Službu neposkytujeme osobám

 • se závažným sluchovým postižením bez zajištění tlumočníka,
 • s vážným kombinovaným (zejména tělesným) postižením bez zajištění osobního asistenta,
 • cizincům, kteří neovládají český nebo slovenský jazyk, bez zajištění tlumočníka,
 • s jiným zdravotním postižením či z jiných důvodů, které neumožňují využití služby,
 • ohrožujícím své okolí (např. agresivitou, infekční nemocí apod.),
 • mladším 16 let mimo nácvik práce s kompenzační pomůckou na bázi ICT za podmínek výše uvedených

Další informace o službě:

Pokud má konkrétní činnost služby formu ambulantní, bude činnost služby poskytnuta vždy přednostně ambulantní formou na našich pracovištích. Použití terénní formy místo ambulantní bude zvolena pouze tehdy, když vážné těžké zdravotní postižení zcela vylučuje docházku na naše pracoviště.

Pokud typ základní činnosti služby vyžaduje vzhledem k jejímu charakteru terénní formu, poskytujeme ji na území měst, ve kterém máme pracoviště:

 1. asistence při obstarávání osobních záležitostí (škola, zaměstnání, zdravotnické zařízení, zájmové aktivity, úřady, banky, pošta, knihovna, …), pokud nepříznivá situace klientovi neumožňuje žádným jiným způsobem doprovod zajistit (neformální péče) a doprovázení vyžaduje dopomoc s komunikací a se zpřístupněním vizuálních informací,
 2. asistence při zajištění nákupů a při potřebě získání přehledu na trhu výrobků, pokud znalost sortimentu a dovednost nakupování zvýší kvalitu života a soběstačnost klienta,
 3. asistence při nakupování potravin při nácviku sebeobsluhy v kuchyni, který které je nedílnou součástí nácviku sebeobsluhy v kuchyni, který následně probíhá ve cvičné kuchyňce na našem pracovišti Brno a Znojmo,
 4. mapování prostředí při obstarávání osobních záležitostí a potřeb.

Aktivizační činnosti v terénní formě se řídí individuálními plány klientů s cílem posílení dovedností, zlepšení fyzické zdatnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Denní kapacita služby je 12 klientů. Ročně obsloužíme cca 300 osob.

Provozní doba služby:

Brno

  čas poskytování služby
pondělí 8:00 - 12:00; 13:00 - 17:00 *
úterý 8:00 - 12:00; 13:00 - 17:00 *
středa 8:00 - 12:00; 13:00 - 17:00 *
čtvrtek 8:00 - 12:00; 13:00 - 17:00 (13:00 - 17:00 ambulantní hodiny pro neobjednané *)
pátek 8:00 - 12:00; 13:00 - 15:00

Břeclav

  čas poskytování služby
úterý 8:00 - 12:00; 13:00 - 16:30 *
středa 8:00 - 12:00; 13:00 - 16:30 (13:00 - 16:30 ambulantní hodiny pro neobjednané *)
čtvrtek 8:00 - 12:00; 12:30 - 16:30 *

Znojmo

  čas poskytování služby
pondělí 8:00 - 12:00; 13:00 - 17:00 *
úterý 8:00 - 12:00; 13:00 - 17:00 *
středa 8:00 - 12:00; 13:00 - 17:00 (13:00 - 17:00 ambulantní hodiny pro neobjednané *)
čtvrtek 8:00 - 12:00; 13:00 - 17:00 *
pátek 8:00 - 12:00; 13:00 - 15:00

* v červenci a v srpnu jen do 16:00.

Další služby - fakultativní služby  

Klientům využívajícím tuto službu také nabízíme:

 • Technickou podporu:
  • diagnostika stavu pomůcky
  • instalace nového software
  • upgrade stávajícího software
  • konfigurace pomůcky pro potřeby uživatele se zrakovým postižením
  • odstranění drobných závad (vytažený kabel, atd.)
  • přidání / odebrání / výměna hardwarové komponenty
  • konfigurace připojení k Internetu
  • zajištění odeslání počítače do dodavatelské firmy
  • zapojení a konfigurace sestavy u klienta
  • obnovení do stavu při převzetí pomůcky z dodaných médií se zálohami
  • odvirování pomůcky
  • reinstalace pomůcky (systém, speciální software, nastavení)

V rámci této nabídky nejsou poskytovány služby související s prvotním dodáním kompenzační pomůcky, kterou zajišťují přímo nebo zprostředkovaně dodavatelské firmy.
Fakultativní služby jsou poskytované za úhradu.
Výši úhrady i pravidla poskytování najdete v přiložených dokumentech na této stránce (viz. Pravidla poskytování služby.doc).

Kontakty

Brno - Chaloupkova 3131/7, Brno - Královo Pole

e-mail: rehabilitace@centrumpronevidome.cz

Mgr. Lukáš Musil, vedoucí sociální pracovník služby
tel.: 515 919 671 | 774 715 095

Oddělení nácviku specifických dovedností

Mgr. Jana Bočková, sociální pracovnice (mimo středu)
tel.: 515 919 667 | 601 303 369
- nácvik sebeobsluhy v kuchyni
- nácvik orientace na trhu výrobků a asistence při nákupech

Bc. Eva Hrubanová, sociální pracovnice
tel.: 515 919 667 | 774 715 089
- nácvik sebeobsluhy v kuchyni
- nácvik orientace na trhu výrobků a asistence při nákupech
- asistence při vyřizování osobních záležitostí a zpřístupnění informací

Tereza Rejtharová, DiS., sociální pracovnice
tel.: 515 919 667
- nácvik sebeobsluhy v kuchyni
- nácvik orientace na trhu výrobků a doprovázení na nákupy
- mapování prostředí při obstarávání osobních záležitostí a potřeb

Mgr. Martina Baláková, další odborná pracovnice (úterý a středa)
tel.: 515 919 667 | 601 303 368
- nácvik komunikačních dovedností

Oddělení asistenčních služeb

Mgr. Eva Hlaváčková, DiS., sociální pracovnice
tel.: 774 715 088
- asistence při vyřizování osobních záležitostí a zpřístupnění informací
- nácvik orientace na trhu výrobků a asistence při nákupech

Mgr. Nina Novaková, sociální pracovnice
tel.: 601 303 370
- asistence při vyřizování osobních záležitostí a zpřístupnění informací
- nácvik orientace na trhu výrobků a asistence při nákupech

Mgr. Jana Gajdošová, sociální pracovnice
tel.: 774 715 094
- asistence při vyřizování osobních záležitostí a zpřístupnění informací
- nácvik orientace na trhu výrobků a asistence při nákupech

Martina Čapková, pracovnice v sociálních službách
tel.: 601 303 371
- asistence při vyřizování osobních záležitostí a zpřístupnění informací
- nácvik orientace na trhu výrobků a asistence při nákupech

Oddělení technické rehabilitace (ICT kompenzační pomůcky: odborně technické poradenství, kurzy a konzultace)

Bc. Martin Baláž, sociální pracovník
tel.: 515 919 669 | 774 715 105
- nácvik práce s kompenzační pomůckou na bázi ICT
- odborně technické poradenství a konzultace

Ing. Jan Pokorný, pracovník v sociálních službách
tel.: 515 919 665 | 774 715 104
- nácvik práce s kompenzační pomůckou na bázi ICT
- odborně technické poradenství a konzultace

Petr Kusák, pracovník v sociálních službách
tel.: 515 919 668 | 774 715 103
- nácvik práce s kompenzační pomůckou na bázi ICT
- odborně technické poradenství a konzultace

Oddělení poradenských, vzdělávacích a aktivizačních činností

Mgr. Milena Šilhánová, sociální pracovnice
tel.: 515 919 672| 774 715 098
- výchovné, vzdělávací, pohybové, sportovní, relaxační a jiné aktivizační činnosti

Anežka Zubíčková, DiS., sociální pracovnice
tel.: 515 919 672| 774 715 097
- sociálně právní poradenství
- výchovné, vzdělávací, pohybové, sportovní, relaxační a jiné aktivizační činnosti

Bc. Šárka Morávková, další odborná pracovnice (úterý až čtvrtek)
tel.: 515 919 672| 774 715 091
- výchovné, vzdělávací relaxační a jiné aktivizační činnosti

Josef Konečný, pracovník v sociálních službách
konzultant pro odstraňování architektonických bariér

e-mail: bariery@tyflocentrumbrno.cz
tel.: 774 715 110

Břeclav - Národních hrdinů 12/1, Břeclav

e-mail: breclav@centrumpronevidome.cz

Mgr. Eva Jarošová, sociální pracovnice (úterý až čtvrtek)
tel. 774 715 106
- sociálně právní poradenství
- asistence při vyřizování osobních záležitostí a zpřístupnění informací
- výchovné, vzdělávací, pohybové, sportovní, relaxační a jiné aktivizační činnosti

Jindra Seigertschmidová, pracovnice v sociálních službách (úterý a středa)
- sociálně právní poradenství
- výchovné, vzdělávací, pohybové, sportovní, relaxační a jiné aktivizační činnosti

Znojmo - Masarykovo náměstí 446/19, Znojmo

e-mail: znojmo@centrumpronevidome.cz

Lucie Grosová, DiS., sociální pracovnice
tel.: 774 715 109
- sociálně právní poradenství
- asistence při vyřizování osobních záležitostí a zpřístupnění informací
- výchovné, vzdělávací, pohybové, sportovní, relaxační a jiné aktivizační činnosti

Jitka Stračíková (Petrová), pracovnice v sociálních službách
tel.: 774 715 107
- sociálně právní poradenství
- asistence při vyřizování osobních záležitostí a zpřístupnění informací
- výchovné, vzdělávací, pohybové, sportovní, relaxační a jiné aktivizační činnosti