Aktivizační služby zrakově postiženým

Tato služba byla poskytována do 31.12.2022.
Nabídku této služby najdete nyní v rámci Sociální rehabilitace zrakově postižených.

§ 66 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením dle Zákona č. 108/2006 Sb., č. registrace 5133774

“Posláním Aktivizačních služeb zrakově postiženým je podpora osob s těžkým postižením zraku při začleňování do společnosti.”

Služba byla financována ze státního rozpočtu a spolufinancována Jihomoravským krajem a městy Brno, Znojmo, Vyškov, Moravský Krumlov a Břeclav

Mohli jste se u nás zapojit ve:

 • vzdělávacích aktivitách (přednášky, besedy, exkurze, edukační hry aj.),
 • tvůrčích aktivitách (rukodělné aktivity, zpívání aj.),
 • pohybových, sportovních a relaxačních aktivitách.

Služba je poskytována bezplatně. V případě terénních aktivit si uživatel hradí dopravu (sobě i případnému doprovodu), vstupné či odborného lektora v rámci exkurzí.

Službu jsme poskytovali osobám

 • se zrakovým postižením ve věku 16 let a více 
 • ve věku 16 let a více s kombinovaným postižením, z nichž jedno je zrakové 

Službu jsme neposkytovali osobám

 • ve věku méně než 16 let
 • bez zrakového postižení
 • s dalším postižením či poruchou chování, které znemožňuje domluvu a poskytování služby (např. těžké mentální postižení, těžké duševní onemocnění);
 • vykazující závažné známky agresivního chování vůči sobě nebo okolí (např. v případě autismu nebo jiných postižení nebo onemocnění);
 • s těžkým pohybovým omezením (např. během pohybu potřebují oporu jiné osoby či významnou fyzickou pomoc jedné nebo více osob), pokud si nezajistí vlastního osobního asistenta
 • s hluchoslepotou, které si nezajistily tlumočníka
 • komunikujícím jiným než českým, popř. slovenským jazykem, které si nezajistily tlumočníka

Závažnost kombinovaného postižení a vhodnost poskytování služby bude řešena při osobním jednání s vedoucím služby.