Besedy

Beseda

Jedná se o besedu formou povídání a rozhovoru sociálního pracovníka nebo klienta s těžkým postižením zraku, obohacenou o zážitkové aktivity, které žákům prakticky přiblíží svět nevidomých.

Hlavní poslání besedy

Možnost nahlédnutí do světa „potmě“, příležitost pro objasnění konkrétních otázek, které se života se zrakovým postižením týkají, praktické vyzkoušení si aktivit, které s životem nevidomých bezprostředně souvisí a doprovází jej. Žáci mají rovněž možnost vyzkoušet si pomůcky a zařízení, které zrakově postiženým usnadňují orientaci, pohyb, komunikaci, sebeobsluhu i volný čas.

Besedy probíhají ve třídách a hernách základních škol, v prostorech, které mohou zajistit samotní zájemci o besedu.

Besedy formou povídání, diskuse, praktických cvičení a poznávacích činností

  • prezentace organizací, které zajišťují služby lidem se zrakovým postižením,
  • rozhovor na téma „život se zrakovým postižením“ (děti se dotazují),
  • ukázka pomůcek zejména pro sebeobsluhu, práci s informacemi, pohyb a orientaci, hry a volný čas,
  • praktická cvičení podpořena zážitkem (za simulace zrakové vady si žáci vyzkouší: chůzi s bílou holí, nalévání vody s pomůckami, společenské a deskové hry pro nevidomé, poznávání podle čichu „voňavý kvíz“, aj.).

Cílová skupina

Žáci prvního a druhého stupně základních škol, skupinou se myslí jedna třída či skupina žáků (maximální počet žáků 30).

Délka besedy

Minimální doba besedy je 2 hodiny, (hodina = 60 min.) maximální doba 4 hodiny. Rozsah besed je vždy podmíněn věkem dětí a individuální charakteristikou třídy.

Četnost besed

Vzhledem k tomu, že besedy jsou pro nás doplňkovým programem osvěty, jsme schopni realizovat maximálně jednu besedu měsíčně.

Cena

Cena se odvíjí od vzdálenosti vaší školy od sídla naší společnosti na Chaloupkově 7, Brno-Královo Pole. Cena se odvíjí od skutečných nákladů, které podléhají sazebníku 20 Kč/km, zahrnuje náklady na pohonné hmoty a amortizaci automobilu, který využíváme pro převoz pomůcek. V případě větší vzdálenosti mimobrněnských lokalit je potřeba se předem domluvit s organizátory besedy.

Paušální pevná částka 50 Kč na účastníka na besedu pokrývá náklady za spotřební materiál, kompenzuje opotřebení speciálních pomůcek, přispívá na jejich údržbu, výměnu baterií apod.

Kontakt

besedy@tyflocentrumbrno.cz