Poradny pro zrakově postižené

Tato služba byla poskytována do 31.12.2022.
Nabídku této služby najdete nyní v rámci Sociální rehabilitace zrakově postižených.

§ 37 Sociální poradenství dle Zákona 108/2006 Sb., č. registrace 5856220

“Služba "Poradny pro zrakově postižené" zprostředkovává informace, které vedou ke kompenzaci těžkého zrakového postižení, k výběru vhodných sociálních služeb a dalších forem pomoci. Služba dále poskytuje poradenství v sociálně právní oblasti, v psychologii a v oblasti odstraňování informačních a architektonických bariér.”

Služba byla financována ze státního rozpočtu a spolufinancována Jihomoravským krajem a městy Brno, Znojmo, Vyškov, Moravský Krumlov a Břeclav.

Pomáhali jsme

 • se získáním základních informací pro zrakově postižené
 • se získáním příspěvků a dávek, na které má zrakově postižený nárok
 • s vyplňováním veškerých formulářů a žádostí a jejich podáním
 • se získáním kompenzačních pomůcek jak od úřadu práce, tak z jiných zdrojů, např. od nadačních fondů
 • s jednáním s úřady
 • s odstraněním venkovních bariér a prosazením vhodných opatření ke zvýšení bezpečí zrakově postižených 

Služba byla bezplatná a šlo ji využít anonymně.

Službu jsme poskovali osobám

 • ve věku 16 let a více s těžkým postižením zraku nebo s kombinovaným postižením, z nichž jedno je zrakové, žijícím v Jihomoravském kraji 
 • s kombinovaným postižením zraku a sluchu pouze v případě, zajistí-li si samy vhodný způsob tlumočení

Službu jsme neposkytovali osobám

 • ve věku méně než 16 let
 • bez zrakového postižení
 • s dalším postižením či poruchou chování, které znemožňuje domluvu a poskytování služby (např. těžké mentální postižení, těžké duševní onemocnění);
 • vykazující závažné známky agresivního chování vůči sobě nebo okolí (např. v případě psychického onemocnění, vlivu návykových látek a pod.);
 • s hluchoslepotou, které si nezajistily tlumočníka
 • komunikujícím jiným než českým, popř. slovenským jazykem, které si nezajistily tlumočníka

Závažnost kombinovaného postižení a vhodnost poskytování služby bude řešena při osobním jednání s vedoucí služby.

Další informace o službě

Ročně jsme obsloužili až 220 klientů na našich pracovištích ve městech Brno, Břeclav, Znojmo a Moravský Krumlov. Pokud je to nezbytně potřebné, poskytneme poradenské služby i mimo naše poradny, např. klienta  doprovodíme na úřad a poskytneme podporu při vyřizování potřebných žádostí.