Individuální projekt Vybrané služby sociální prevence na území JMK

 • registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741
 • poskytovatel dotace: JMK, Operační program Zaměstnanost
 • doba realizace: 1.1.2018-30.6.2022
 • popis projektu:
  Projekt je zaměřený na zajištění poskytování vybraných služeb sociální prevence, které jsou definované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a jejichž potřeba vyplývá ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji (dále jen Střednědobý plán). Cílem je finančně podpořit a zachovat stávající síť poskytovatelů vybraných typů soc. služeb.

  Do projektu jsou zapojeny sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centra, sociálně terapeutické dílny poskytované na území Jihomoravského kraje.

  Projekt se zaměřuje na zajištění dostupnosti sociálních služeb a poskytování těchto vybraných sociálních služeb sociální prevence se zaměřením na cílové skupiny osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, bezdomovectvím, domácím násilím a závislostmi, a osob se zdravotním postižením, které jsou znevýhodněny na trhu práce. Díky obdržené podpoře budou osoby cílové skupiny schopny lépe se orientovat a vyrovnávat s nepříznivou sociální a životní situací.
   
 • více informací