Sociální rehabilitace zrakově postižených

Takto jsme službu sociální rehabilitace nabízeni do 31.12.2022.
Rozšířenou nabídku této služby najdete nyní v rámci nové Sociální rehabilitace zrakově postižených.

§ 70 sociální rehabilitace dle zák. 108/2006 Sb., č. registrace 2208396

“Posláním služby Sociální rehabilitace zrakově postižených je podporovat osoby s těžkým postižením zraku v rozvoji, získání či udržení dovedností zlepšujících možnosti samostatného života a uplatnění ve společnosti podle jejich představ.”

Služba je financována ze státního rozpočtu a spolufinancována Jihomoravským krajem a městem Brno

Pomůžeme Vám v rámci:

 • odborných technických konzultací se získáním informací o kompenzačních pomůckách na bázi ICT, nalezením správné pomůcky, výběrem a získáním takové pomůcky,
 • nácviku práce s kompenzační pomůckou na bázi ICT, s nácvikem telefonování, psaním zpráv, získáváním informací, čtením dokumentů, práci s poznámkami a médii, získáním dovedností potřebných k pracovnímu uplatnění,
 • nácviku sebeobsluhy v naší cvičné  kuchyni se získáním nebo udržením dovedností potřebných k samostatné přípravě jídla, nakupování surovin, stolování,
 • nácviku orientace na trhu výrobků s orientací v sortimentu obchodů nebo konkrétní oblasti sortimentu výrobků,
 • nácviku sebeprezentace s prezentováním sebe sama ve společnosti, oblékání, úpravu vzhledu a dalšími oblastmi péče o sebe sama, které jsou bez kontroly zrakem obtížné,
 • nácviku efektivní komunikace s okolím (společnost, zaměstnání, úřady, přátelé apod.) a se zvládáním i neverbálních prvků komunikace (výraz obličeje, postoj těla, vzdálenost při hovoru, gesta apod.),
 • rozvoje mentálních funkcí s rozvojem paměti, pozornosti, smyslového vnímání, vůle, motivace, emoční stability, sebedůvěry apod.

Službu poskytujeme osobám

 • ve věku 16 let a více s primárně zrakovým postižením v plném rozsahu
 • od 7 let věku, které započaly školní docházku při získání kompenzačních pomůcek a zácviku práce s nimi

Osoby nezletilé nebo osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům mohou uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby jen prostřednictvím zákonného zástupce.

Službu neposkytujeme osobám

 • které neovládají český nebo slovenský jazyk, pokud si nezajistí tlumočníka
 • se závažným sluchovým postižením, pokud si nezajistí tlumočníka
 • s kombinovaným postižením, které potřebují pro účast na službě asistenci a nezajistí si asistenta
 • ohrožujícím své okolí (např. agresivitou, infekční nemocí apod.)
 • mladším 16 let,
 • v oblasti získání kompenzačních pomůcek a zácviku práce s nimi dětem mladším 7 let, dětem školou povinným v čase školní výuky bez uvolnění z výuky

Další informace o službě:

Službu poskytujeme převážně ambulantní formou (ve středisku na Chaloupkově ulici v Brně). Roční kapacita ambulantní formy služby je 270 osob a 150 osob v terénní formě.

Službu terénní formou (mimo středisko) poskytujeme:

 • pokud to typ nácviku vyžaduje vzhledem k jeho charakteru (např. nácvik orientace na trhu výrobků, nakupování potravin při nácviku sebeobsluhy v kuchyni, který probíhá poté ve cvičné kuchyňce na našem pracovišti),
 • u ostatních nácviků pouze z důvodu jiného těžkého postižení, které neumožňuje docházku na naše pracoviště či z jiného závažného důvodu, který uživateli brání návštěvě osobně.

Další služby - fakultativní služby  

Klientům využívajícím tuto službu také nabízíme:

 • Technickou podporu:
  • diagnostika stavu pomůcky
  • instalace nového software
  • upgrade stávajícího software
  • konfigurace pomůcky pro potřeby uživatele se zrakovým postižením
  • odstranění drobných závad (vytažený kabel, atd.)
  • přidání / odebrání / výměna hardwarové komponenty
  • konfigurace připojení k Internetu
  • zajištění odeslání počítače do dodavatelské firmy
  • zapojení a konfigurace sestavy u klienta
  • obnovení do stavu při převzetí pomůcky z dodaných médií se zálohami
  • odvirování pomůcky
  • reinstalace pomůcky (systém, speciální software, nastavení)

V rámci této nabídky nejsou poskytovány služby související s prvotním dodáním kompenzační pomůcky, kterou zajišťují přímo nebo zprostředkovaně dodavatelské firmy.
Fakultativní služby jsou poskytované za úhradu.
Výši úhrady i pravidla poskytování najdete v přiložených dokumentech na této stránce (viz. Pravidla poskytování služby.doc).