Historie

Milníky historie TyfloCentra Brno

2000

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) reaguje na změnu představy tehdejších představitelů MPSV o fungování sociálních služeb a na změnu správního uspořádání státu (vznik krajů) a postupně osamostatňuje sociální služby, nechává vzniknout krajským střediskům sociálních služeb pro nevidomé. Podrobnější historii se můžete dočíst zde
28. června se schází první správní a dozorčí rada a je ustavena obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Brno.
Oficiálním datem vzniku obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Brno je 28. srpen 2000, kdy je společnost zapsána do rejstříku u Krajského soudu v Brně.

2001

1. března TyfloCentrum Brno zahajuje svou činnost, zaměstnává první 4 zaměstnance a získává na svou činnost první dotační prostředky. Již v prvním roce působení začíná vydávat časopis Chaloupka. Rok 2001 je také rokem zahájení výtvarně a řemeslně zaměřené klubové činnosti pro zrakově postižené, kterou jsme nazvali HapAteliér.

2003

Zahájili jsme pilotní projekt "Osobní asistence", jehož obsahem bylo organizovat potřebné doprovody a pravidelné návštěvy u klientů v domácnosti, na pracovišti či jinde za účelem poskytování asistence při každodenních a potřebných činnostech s cílem udržení života nevidomých v přirozeném domácím prostředí. Položili jsme tak základ dnešní službě Asistenční služby nevidomým.

2005

17. února TyfloCentrum Brno darem přijímá do svého vlastnictví dům č. 7 na Chaloupkově ulici (který se již v té době nacházel ve velmi špatném technickém stavu) s jediným cílem: postavit zde nový moderní bezbariérový dům na místě starého. Úvahy o tom, co udělat s domem, jsou řešeny již od roku 2002. Dům přešel do majetku společnosti dne 25. 4. 2005 zápisem do Katastru nemovitostí.

Od 1. 7. 2005 se TyfloCentrum Brno, o.p.s. stává zaměstnavaelem, zaměstnávající nad 50 % osoby se zdravotním postižením.

Poprvé jsme organizovali výjimečnou akci s názvem Automotodrom 2005 aneb nevidomí za volantem.

2006

Od 1. září s podporou našeho zakladatele Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) a s podporou měst Břeclav a Znojmo začínáme budovat regionální střediska v Břeclavi, Znojmě, Vyškově a v Moravském Krumlově (projekt „Síť středisek integračních služeb pro zrakově handicapované občany Jihomoravského kraje“).

2007

1. března zahajujeme provoz regionálních středisek v Břeclavi, Znojmě, Vyškově a v Moravském Krumlově. Vybudování regionálních středisek v této době umožnilo regionální střediska do poskytování registrovaných služeb přímo zapojit.

5. června registrujeme podle nového Zákona o sociálních službách tyto druhy sociálních služeb:

Každý druh služby jsme museli registrovat samostatně pro každé místo poskytování. Na počátku jsme tedy měli registrováno celkem 17 služeb.
Viz. Vývoj sociálních služeb od vzniku Zákona o sociálních službách v naší organizaci.

2008

Dne 31. května končí podpora projektu na vybudování a rozjezd regionálních pracovišť. Bylo nutné zajistit jejich financování a poporu zejména ze strany měst, kde střediska vznikla.

2009

Od 23. listopadu sociálně terapeutická dílna získává své samostatné působiště v Brně na Poděbradově 58.

2010

Slavili jsme 10 let své existence a děkovali svým dlouholetým pracovníkům.

Podruhé jsme organizovali výjimečnou akci s názvem Automotodrom 2010 aneb nevidomí za volantem.

2011

1. července jsme nuceni se pro havarijní stav domu č. 7 na Chaloupkově vystěhovat do náhradních prostor, které jsme šťastnou náhodou našli v sousedství na Chaloupkově č. 3.
Statutárním zástupcem společnosti (novelou Zákona o obecně prospěšných společnostech) se stává ředitel společnosti.

2012

Ze dvou odborných středisek (center), které jsme v roce 2001 převzali od našeho zakladatele (Centrum pomůcek a informatiky, Centrum denních aktivit), přecházíme na čtyři odborná střediska tak, jak je známe dnes. Důvodem je lépe zviditelnit registrované sociální služby.

2013

1. února zahajuje činnost Chráněná dílna HapAteliér, která do pracovního poměru přijala první čtyři pracovníky se zrakovým postižením v oborech košíkář a keramik a jednoho pracovníka jako správce e-shopu a skladů materiálu a výrobků.

2014

Dílna HapAteliér získává další prostor na adrese Poděbradova 58, kde zřizuje prodejnu a kartonážní pracoviště dílny.

2015

13. listopadu má premiéru představení Poslední melodie ze zapomenutého domu básníka Josefa Chaloupky - autorský projekt Site specific studentského divadelního souboru Dramatická jelita, jehož členové (studenti Cyrilometodějského gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Brně) byli posledními „nájemníky“ staré Chaloupky. Poslední reprízy představení se odehrály v listopadu 2016.

Potřetí jsme organizovali výjimečnou akci s názvem Automotodrom 2015 aneb nevidomí za volantem.

2016

10. července je podána v pořadí již třetí žádost o finanční podporu na stavbu nového Domu služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky, v rámci Brněnské metropolitní oblasti (IROP - integrovaný regionální operační program).

2017

13. července žádost o podporu projektu splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí, splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou - nutné doložit pravomocné rozhodnutí o stavebním povolení.

2018

1. února  nabytí právní moci Stavebního povolení a doložení k žádosti o podporu.

28. března získal projekt na stavbu nového Domu služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na stavbu. Od dubna do září probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.

19. dubna jsme se spolu s klienty, zaměstnanci a našimi příznivci rozloučili se starou Chaloupkou, za podpory Úřadu městské části Královo Pole a představitelů Magistrátu města Brna.

19. října jsme předali starý dům na Chaloupkově 7 stavební firmě k demolici a výstavbě nového Domu služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky. Demolice je dokončena do konce roku 2018.

2019

31. října stojí hrubá stavba nového Domu služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky.

2020

Dostavuje se nový Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky. Dne 29. května je dům předán do "užívání". To je však ztíženo množstvím nedodělků. Kolaudaci tak dům získává až 25. srpna 2020. Bylo možné zahájit zkušební provoz domu a připravit stěhování ze dvou pronajatých prostor. Vzhledem k provizornímu připojení k distribuční síti el. energie, je rozhodnuto o tom, že nejprve přestěhujeme vše z pronájmu na Chaloupkově 3, a k přestěhvání dílny dojde až po hlavní topné sezóně. Pracovište na Chloupkově 3 opuštíme po 9,5 letech dne 13. listopadu 2020.

K 20. výročí založení naší organizace jsme připravili výstavu Jsme tu s vámi již 20 let (Technické muzeum v Brně), jejíž vernisáž se uskutečnila 10. 8. 2020. Pandemie koronaviru ostatní plánované akce neumožnila realizovat.

2021

Dne 5. března se do nového domu po více než 11 letech stěhuje také dílna z Poděbradovy 58. Konečně jsme v Brně pod jednou střechou. Dům bylo potřeba vybavit potřebným nábytkem a zařízením, provést mnoho úprav prostředí (žaluzie, akustické panely, vodicí linie, polepy prosklenných ploch, ...) a řešit mnoho reklamací. Pokračující pandemie koronaviru vše poměrně komplikuje, jak dodávky zboží a služeb, tak návrat k běžnému provozu.

Dne 16. září slavnostně otevíráme náš Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky a zahajujeme snad již plný provoz domu.

2023

Začínáme novou etapu poskytování sociálních služeb.
Viz. Vývoj sociálních služeb od vzniku Zákona o sociálních službách v naší organizaci.

Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky

Přes 70 let sloužil tento dům převážně nevidomým. A to díky básníku Josefu Chaloupkovi, jenž jim ho před svou smrtí odkázal. Od konce 40. let minulého století až do roku 2011 byl dům využíván. Nejdéle dům vlastnila Drutěva, výrobní družstvo invalidů, a to celých 36 let (1953 – 1989). V roce 1990 dům do svého vlastnictví získává Česká unie nevidomých a slabozrakých. Dům se nacházel v poměrně neutěšeném stavu a bylo nutné investovat do nejnutnějších oprav, aby dům sloužil svému účelu.

Od roku 2002 jsme se snažili hledat možnosti, jak získat finanční prostředky nejprve na zvažovanou rekonstrukci, pak na stavbu nového domu. Historický dům přešel do vlastnictví obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Brno, o.p.s. v roce 2005. K převodu již značně zchátralého majetku jsme přistoupili s vizí postavit na daném místě nový moderní dům. V roce 2011 jsme definitivně zchátralý dům opustili a doufali, že to bude jen dočasné. V roce 2018 byl stařičký dům zbourán. V letech 2019 - 2020 na jeho místě vyrostla nová pětipodlažní budova.

 

Josef Chaloupka (4. 6. 1898 Brno - 24. 1. 1930 Brno)

Básník a dramatik, příslušník Literární skupiny, stojící na rozhraní mezi impresionismem a expresionismem; předčasná smrt v pouhých nedožitých 32 letech znemožnila další vývoj k vyjasnění obzorů a zakotvení k domovu.

Narodil se dne 4. 6. 1898 v Brně, Králově Poli. Vystudoval učitelský ústav v rodném městě a po návratu z první světové války začal učit v Měníně u Židlochovic, od r. 1920 až do smrti působil na rodinné škole Vesny v Brně. Oženil se roku 1927. Zemřel v Brně 24. 1. 1930 na otravu svítiplynem; není jasno, zda šlo o nešťastnou náhodu nebo sebevraždu.

Před svou smrtí projevil přání, aby dům na tehdejší Třebízského ulici č. 7, který jeho rodina vlastnila, sloužil nevidomým. Jeho matka přání vyplnila a dům v roce 1937 přešel do vlastnictví Podpůrného spolku samostatných slepců, který zde zřídil ubytovnu pro nevidomé a nechal přistavět zadní trakt s dílnami, kde nevidomí pracovali. Díky jeho odkazu jsme mohli na místě dřívějšího domu postavit moderní centrum služeb pro nevidomé.